** ขั้นตอนการใช้บริการ CO-DC
1) เป็น Member ที่ไลน์ OA CO-DC Express : @560monlz
2) คลิก Link เพื่อสมัครเข้าเป็น Member
3) คลิก เลือกสาขา
4) คลิก เลือกแพ๊คเกตุ
5) ระบุข้อมูลที่ระบบ Require**
6) ชำระเงินด้วยการสแกน QRcode หรือโอนเงินเข้าหมายเลขบัญชี
      ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท โค-ดีซี เอ็กซ์เพรส จำกัด หมายเลขบัญชี 348-252090-9
6) คลิก เสร็จ (Finish)** ขั้นตอนการใช้บริการ o2o
1) เป็น Member ที่ไลน์ OA Z.Com o2o : @707tqohe
2) คลิก Link เพื่อสมัครเข้าเป็น Member
3) คลิก เลือกสาขา
4) ระบุข้อมูลที่ระบบ Require**
5) คลิก เสร็จ (Finish)

 

 

 

 

** ระเบียบและการให้บริการ

 co-dc.express  ให้บริการลูกค้าในรูปแบบรับฝาก พริคแพ็คและจัดส่ง พร้อมกับระบบฝากจำหน่าย โดยร่วมกับ Zcom.o2o  เพื่อให้บริการทางการค้ายุคใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ โดยมีระเบียบปฏิบัติดังนี้
       ** ลูกค้าจะต้องสมัครเป็น member บน co-dc.express อย่างถูกต้องครบถ้วนก่อน เพื่อนระบบสามารถเปิดใบกำกับและเอกสารสำคัญ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการต่อไป
       ** co-dc.express จะให้บริการในรูปแบบรับฝาก โดยคิดค่าบริการเป็น member รายเดือน ตามแพ็คเกจที่ระบุไว้ ซึ่งลูกค้าจะต้องเลือก Package ที่เหมาะสมกับการใช้งานตัวเอง เว้นแต่ลูกค้าที่มีปริมาณการฝากจำนวนมาก สามารถตกลงค่าบริการเป็นกรณีพิเศษ
       ** ลูกค้าจะต้องชำระค่า Package ก่อน จึงจะนำสินค้าเข้าฝากได้ และก่อนสิ้นเดือน ระบบจะมีการแจ้งล่วงหน้า 5 วัน เพื่อชำระค่าฝากตามแพคเกจที่เลือก ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็น Package ก่อนสิ้นเดือนทุกครั้ง
       ** ใบเสร็จจะออกให้เป็นอัตโนมัติเมื่อชำระค่าฝาก เสร็จสิ้นทุกครั้งผ่านระบบ message สามารถใช้แทนใบกำกับภาษีในระบบบัญชีได้ กรณีใช้ บริการ Pig Pack หรือจัดส่ง ค่าบริการจะคิดเป็นรายครั้งและเก็บเงินก่อนบริการทุกครั้ง ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนให้บริการ
       ** การเลือกใช้บริการช่วยจัดจำหน่ายผ่าน  Zcom.o2o  ลูกค้าต้องทำการสมัครในระบบ co-dc.o2o ซึ่งจะสมัครบน LINE OA co-dc ได้  โดยให้ข้อมูลตามที่ระบุ แล้วกดยอมรับ ซึ่งระบบจะทำการสมัครให้ ผู้ฝากจัดจำหน่ายจะไม่เสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นและไม่เก็บค่า GP ตลอดการใช้งาน
       ** เมื่อระบบยอมรับตามข้อมูลแล้ว รูปภาพสินค้าและราคาผู้ฝากขายจะต้องมีหน้าที่ระบุเข้าไปในระบบ ส่วนจำนวนสต๊อกสินค้าจะอ้างอิงในระบบตามที่มีอยู่จริง ซึ่งจะไม่สามารถขายสินค้าเมื่อไม่มีในสต๊อก
       ** เมื่อมีการสั่งซื้อ ระบบ Zcom.o2o จะทำหน้าที่ ออกใบกำกับให้ผู้ซื้อและผู้ขาย รวมทั้งต้องชำระเงินผ่านระบบ Zcom.o2o เมื่อผู้ซื้อชำระเงินแล้วได้รับสินค้าถูกต้องและยอมรับ ระบบจะโอนเงินที่ได้รับให้กับผู้ขายภายใน 1 วันทำการ แต่หากผู้ซื้อไม่ยอมรับสินค้าและผู้ขายตกลงจะรับสินค้าคืน ระบบจะทำการโอนเงินคืนผู้ซื้อภายใน 1 วันทำการเช่นกัน กรณีมีค่าใช้จ่ายขนส่งเกิดขึ้นผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
       ** ผู้ฝากขายถือว่าเป็นผู้ขายโดยตรงกับผู้ซื้อ โดยที่ผู้ซื้อสามารถเลือกสั่งซื้อตรงผ่านเบอร์โทรที่ผู้ฝากขายระบุไว้ ตามแต่ผู้ขายและผู้ซื้อพึงพอใจ กรณีเช่นนี้ co-dc จะทำหน้าที่เป็นผู้เบิกสินค้าให้กับผู้ซื้อ เท่านั้น
       ** co-dc Express และ Zcom.o2o เป็นเสมือนตลาดกลางค้าส่งสินค้า ไม่ถือว่าเป็นผู้จัดจำหน่ายตรง ไม่สนับสนุนให้ทำผิดกฎหมายทุกกรณี ผู้ฝากขายจะต้องปฏิบัติให้ข้อมูลตรง ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งระบบจะออกไปกำกับและใบสำคัญแทนผู้ขายอย่างถูกต้องให้แก่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย  สามารถนำไปใช้กับระบบบัญชีได้ทั่วไป